Regulamin udziału w warsztatach

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć warsztatowych jest Pracownia Psychologiczna RefleksJA – Adam Kościuk i Karol Domański s.c., zwana dalej Pracownią.
2. W ramach swojej działalności Pracownia prowadzi psychologiczne zajęcia rozwojowe.
3. Oferta zajęć warsztatowych znajduje się na stronie http://refleksja.com

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Pracownię jest:
1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowanie.
2. Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na odpowiedniej podstronie http://refleksja.com
3. W przypadku warsztatów płatnych, uiszczenie opłaty najpóźniej na 2 dni przed ich rozpoczęciem.
4. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń i data zaksięgowania przelewu za udział na koncie Pracowni.
5. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie warsztatów, o czym poinformuje uczestników telefonicznie lub mailowo oraz przez umieszczenie informacji na swojej stronie http://refleksja.com

III. Płatności za zajęcia

1. Płatności za udział w zajęciach płatnych należy dokonać przelewem na konto podane w mailu zwrotnym, podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę warsztatów oraz ich termin.
2. Nie ma możliwości zwrotu uiszczonej opłaty za warsztaty.
3. Nie ma możliwości zwrotów wniesionej opłaty z uwagi na absencję uczestnika. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.

IV. Dodatkowe informacje

1. Pracownia Psychologiczna RefleksJA – Adam Kościuk i Karol Domański s.c. wykorzystuje i przetwarza dane osobowe w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Pracowni.
2. Uczestnik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie deklaracji na jeden z adresów mailowych: kosciukadam@gmail.com lub karol.domanski@refleksja.com
3. Regulamin obowiązuje od 30 grudnia 2016 r.